Formacja u redemptorystów

Jakie są etapy formacji u #CSsR?

Postulat

Trwa jeden rok i mieści się w Bardzie Śląskim. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zajęcia poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską, wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozpoznają swoje powołanie.

Nowicjat

Trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, bliższego poznania życia zakonnego i podjęcia decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) oraz otrzymaniem habitu.

Studentat i Juniorat

Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

Juniorat – dla braci zakonnych – przeżywany jest w jednym z domów formacji lub placówce misyjnej. Trwa pięć lat. Poprzez modlitwę, naukę i spełnianie różnorodnych posług, bracia przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych i pełnienia posługi.

Bracia „pracują razem w wypełnianiu tego samego misyjnego powołania Zgromadzenia, każdy wnosząc właściwą sobie posługę. Tak dalece, jak to możliwe, każdy musi zdobyć takie zawodowe i duszpasterskie kompetencje, które będą potrzebne” (Konst. 89).

W ostatnich latach wzrasta liczba braci oddanych wyłącznie pracy typowo misyjnej lub katechezie. Wśród nowych powołań brackich, a zarazem misyjnych są bracia zaangażowani także w administrację, pracę społeczną, nauczanie, formację, misje ludowe i wiele innych działalności zgodnych z ich osobistymi uzdolnieniami.